اطلاعيه 1 : دریافت كدهاي IMD

اطلاعيه 2 : دریافت کدهای UMDNS

اطلاعیه 3 : دریافت فرم تحویل اسناد تجهیزات و ملزومات پزشکی

اطلاعیه 4 : ممنوعیت خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی از خارج از شبکه توزیع رسمی از ابتدای سال 95

اطلاعیه 5 : دریافت سنجه های اعتباربخشی مدیریت تجهیزات پزشکی

اطلاعیه 6 : دریافت سنجه های اعتباربخشی مدیریت دارویی

اطلاعیه 7امکان درج یادداشت الکترونیکی(تیکت) در سامانه imed و دریافت پاسخ به صورت الکترونیکی

اطلاعیه 8 : پیام تقدیر و تشکر مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی از فعالیت همکاران حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاه ها درسال 95 و تبریک آغاز سال نو