خانه       دانشگاه       سازمان      

 

جمعه ١١ فروردين ١٣٩٦
اداره تأمین

   شرح وظايف :

  • نيازسنجي مراكز درماني
  • اخذ و صدور مجوزهاي خريد تجهيزات پزشكي
  • كارشناسي خريدها و قراردادهاي خريد تجهيزات پزشكي
  • ارائه مشاوره به مراكز، در خصوص خريد تجهيزات پزشكي
  • توزيع تجهيزات پزشكي بين مراكز
  • بررسي و تائيد اسناد خريد
  • تدوين جداول مقايسه اي تجهيزات پزشكي
  • ارتباط با شركت هاي فروشنده تجهيزات پزشكي

 

 

    مسئول واحد :

  • آقاي مهندس یعقوب کرد ورکانه: 1515