صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > خوراکی و آشامیدنی > ضوابط و دستور العمل‌ها > ضوابط، بخش نامه و دستورالعمل ها > دستورالعمل اجرايي صدور وتمديدپروانه بهداشتي كار گاهي وفراورده هاي غذاي > دستور العمل پروانه بهداشتي كارگاهي توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي 

         

دستور العمل پروانه بهداشتي كارگاهي توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي

به پيوست "دستور العمل اجرايي صدور و تمديد پروانه بهداشتي كارگاهي توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي و حداقل ضوابط فني و بهداشتي كارگاه "كه شامل(فايلهاي شماره3،2،1)و فرمهاي مربوطه است لذا از متقاضيان در خواست مي شود براي تكميل پيوستهاي اشاره شده در دستور العمل اجرايي مذكور صرفا  از فايل شماره 2بهره برداري كنند. در ضمن كليه پروانه ها بايد در سربرگ معاونت دانشگاه و با امضا معاون غذا و دارو صادر شود.

فايلهاي پيوست روي سايت سازمان غذا و داروhttp://fdo.behdasht.gov.ir قراردارد.