شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
منو اصلی
امور اداري

 


نام و نام خانوادگي: محمد بيابادي  سمت: رئيس امور اداري و عمومي سوابق تحصيلي: كارشناسي مديريت امور فرهنگي

 

سوابق اجرایی :

   كمك كارشناس خدمات آموزشي از سال 1368 الي 1377

 • كاردان خدمات آموزشي از سال 1377- 1379
 • كارشناس خدمات آموزشي از سال 1380- 1385
 • كارشناس  و مشاور آموزشي دانشجويان شاهد و ايثار گر دانشگاه  در سالهاي 1380- 1385
 • عضو شوراي ستاد شاهد و ايثار گر دانشگاه از سال 1380- 1385
 • عضوكميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه از سال 1380 – 1385
 • رئيس اداره امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه از سال 1380 – 1385
 • كارشناس دانشجويي حراست دانشگاه از سال 1385 – 1388
 • كارشناس مسئول حفاظت پرسنلي حراست دانشگاه از سال 1386 -1393
 • دبير كميته آموزش و اطلاع رساني گردهمايي حراست كل استان همدان ازسال 1386 -1393
 • مسئول آموزش حراست دانشگاه از سال 1386 -1393
 • تغيير عنوان و تصدي پست سازماني مديريت نيروي انساني دانشگاه از تاريخ1391-1393
 • جانشين مديريت حراست دانشگاه از سال 1386 – 1389
 • سرپرست حراست دانشگاه به مدت شش ماه
 • معاون مديريت حراست دانشگاه از سال 1391 -1393

تلفن تماس: مستقيم 38381775  داخلي:192

                                                                             

فاطمه مفتوحی: مسئول كارگزيني                 پريسا بيگلرخاني: مسئول انفور ماتيك              زهرا لعلیان : مسئول روابط عمومی

شماره تماس: داخلي 176                              شماره تماس: داخلي 176                                 شماره تماس :داخلی177