شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
منو اصلی
تحول اداري

تحول اداری معاونت غذا و دارو :

طی ابلاغیه شماره 994/34/16/پ توسط معاونت محترم غذا و دارو ، آقای محمد بیابادی به عنوان مسئول محترم تحول اداری این حوزه منصوب و شروع بکار نموده است که فعالیت ها در زمینه تحول اداری این معاونت به شرح ذیل می باشد:

  1- جاریزی تشکیلات سازمانی حوزه های مدیریتی زیر مجموعه معاونت

2- تنظیم صورتجلسات مربوطه به ارتقاء رتبه شغلی کارکنان در سامانه مهندسی مشاغل

3- عضویت رئیس امور اداری در کمیته فرعی مهندسی مشاغل 

4- انجام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران هر ساله براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع

5- تنظیم صورتجلسه مربوطه به تغییر عنوان و انتصابات به پست های بالاتر

6- تنظیم صورتجلسات مربوطه به طبقه شغلی کارکنان

7 -  عضویت کارشناس امور اداری در کمیته فرعی مهندسی مشاغل

8- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت شغلی 

9 - نیازسنجی آموزشی کارکنان حوزه معاونت

10 - برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی برای کارکنان