صفحه اصلی > ادارات > اداره غذايي(1) > شيريني و شكلات 

         

شيريني و شكلات

مسئول واحد شيريني و شكلات:

مهندس زهرا شمشيري

شماره تماس: 38381809

داخلي:    141