صفحه اصلی > ادارات > اداره غذايي(1) > آشاميدني 

         

آشاميدني

مسئول واحدآشاميدني: مهندس علي بهرامي

شماره تماس: 38381909

داخلي: 140