صفحه اصلی > ادارات > اداره غذايي(1) > نمك 

         

نمك

مسئول واحد نمك: مهندس علي بهرامي

شماره تماس: 38381909

داخلي: 140