صفحه اصلی > ادارات > اداره غذايي (2) > ترشي و شوريجات تخميري 

         

ترشي و شوريجات تخميري

مسئول واحد ترشي و شوريجات تخميري:

مهندس آزاده آذر پيرا

شماره تماس:   38381807

داخلي:      134