صفحه اصلی > ادارات > اداره غذايي (2) > بسته بندي 

         

بسته بندي

مسئول واحد بسته بندي:

مهندس حسن رضا رحيمي

شماره تماس: 38381807

داخلي:      133