صفحه اصلی > ادارات > اداره آرايشي و بهداشتي > آرايشي و بهداشتي( توليد و عرضه) 

         

آرايشي و بهداشتي( توليد و عرضه)

مسئول واحد آرايشي و بهداشتي( توليد و عرضه)                                                                                                                           

مهندس مريم قياسي

شماره تماس:   38381808

داخلي:    126