صفحه اصلی > ادارات > اداره صدور پروانه‌ها > فني 

         

فني

مسئول واحد فني صدور پرانه:

 مهندس ماريا قادري فرح

شماره تماس:    38381806

داخلي:   127