صفحه اصلی > ادارات > اداره صدور پروانه‌ها > ثبت و ارجاع 

         

ثبت و ارجاع

مسئول واحد ثبت و ارجاع:

 مهندس سميرا دهقاني

شماره تماس:     38381806

داخلي:     128