شرح‌وظايف‌مديريت

شرح وظايف مديريت نظارت بر فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و مكمل‌ها

  • بررسي و تكميل پرونده‌هاي ثبت فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و مكملها 
  • وظیفه اصلی این اداره نظارت بر كيفيت، ايمني و اثربخشي فرآورده های طبیعی از طريق بازرسی و نظارت بر تولید و عرضه داروهای گیاهی، مکملها و شیر خشک های موجود در بازار دارویی 
  • بازرسی و نظارت بر عملکرد عطاری ها و ساماندهی آنها
  • بررسی و نظارت بر مصرف مکمل ها و دارو ها در باشگاه های بدنسازی
  • فعالیت در زمینه آموزشی-پژوهشی مرتبط با فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی

 هدف اين اداره کل در دسترس قرار دادن فرآورده های با كيفيت بالا، ايمن و موثر براي افراد مختلف جامعه ميباشد.