خانه       دانشگاه       سازمان      

 

شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
شرح وظایف

شرح وظايف :

 • برنامه ریزی به منظور تهیه فهرست و بروز رسانی بانک اطلاعاتی کلیه ملزومات پزشکی مصرفی مورد نیاز به تفکیک مراکز درمانی.
 • برنامه ریزی به منظور نیازسنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای ملزومات پزشکی مصرفی مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی.
 • برنامه ریزی، تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به نحوه خرید(تامین) ملزومات پزشکی مصرفی و ابلاغ به کلیه مراکز درمانی.
 • برنامه ریزی به منظور تهیه مستندات فنی و بازرگانی مورد نیاز جهت کارشناسی فرایند خرید به لحاظ (کیفیت و قیمت) بویژه در خریدهای متمرکز و برگزاری مناقصات.
 • برنامه ریزی به منظور برگزاری مستمر کمیته تجهیزات پزشکی به تفکیک در حوزه ستادی و مراکز درمانی.
 • برنامه ریزی به منظور حمایت از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل
 • برنامه ریزی به منظور پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی با هماهنگی و همکاری با اصناف، سازمان ها، مراجع قضایی و سایر نهادها در استان
 • برنامه ریزی جهت انجام بازدید و بازرسی های دوره ای و موردی به صورت مستمر در چارچوب شرح وظایف ابلاغی و مستندسازی اقدامات انجام شده.
 • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به صورت مستمر جهت کاربران و کارشناسان فنی تجهیزات پزشکی مستقر در ستاد، مراکز درمانی، پرسنل جدیدالورود، کارآموزان و پرسنل طرحی و همچنین بازدید از نمایشگاه و همایش های تجهیزات پزشکی
 • برنامه ریزی و برگزاری جلسات مشترک و به صورت مستمر بین کارشناسان تجهیزات پزشکی مستقر در حوزه ستادی معاونت درمان و معاونت غذا و دارو دانشگاه به منظور بهره برداری از توان کارشناسی کلیه همکاران و انجام نظارت و بازدیدهای مشترک و تقسیم بعضی از امور محوله
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء برنامه های جاری و بازبینی دستورالعمل ها، بخشنامه ها و چک لیست های موجود
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل خرید(تامین) ملزومات پزشکی مصرفی در کلیه مراکز درمانی (اعم از دولیتی و خصوصی) و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موراد نقض از دستورالعمل مذکور بویژ] خرید ملزومات پزشکی از فهرست و با قیمت مصوب اعلام شده در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی و خرید سایر کالاهای خارج از فهرست از زنجیره توزیع.
 • نظارت بر اجرای مفاد قراردادهخای منعقد شده در حوزه تجهیزات پزشکی مصرفی و ثبت کلیه اقدامات ، مستندات و هزینه های صورت پذیرفته و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از مفاد قراردادهای مذکور.
 • نظارت بر داروخانه ها(اعم از دولتی و خصوصی) در خصوص رعایت نحوه اجرای دستورالعمل ابلاغی خرید (تامین) ملزومات پزشکی بویژه خرید ملزومات پزشکی از فهرست و با قیمت مصوب اعلام شده در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی و خرید سایر کالاهای خارج از فهرست از زنجیره توزیع و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.

: 2004