صفحه اصلی > میز خدمت > رسیدگی به شکایات > فرم شکایت از واحدهای غذایی 
فرم شکایت از مواد غذایی ، آرایشی ، بهداشتی

نام : *


نام خانوادگی : **
نام محصول: نمونه: دارد ندارد
نام تجاری محصول : * نام شرکت تولید کننده: شماره پروانه ساخت/ مجوزهای بهداشتی
نام شرکت وارد کننده: نام کارخانه تولید کننده : کشور تولید کننده :
تاریخ تولید: تاریخ انقضا: سری ساخت:


محل خریداری محصول :
ایمیل :
شماره تماس : *