صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری  > واحد نظارت بر مواد غذایی > ارائه راهنمایی و مشاوره در خصوص نحوه ی صدور مجوز های بهداشتی  

                                    متقاضیان محترم                                              

می توانند با مراجعه حضوری به معاونت غذا و دارو جهت پیگیری امور مربوطه اقدام فرمایند.