صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری  > واحد نظارت بر دارو  > بررسی اولویت پرونده های متقا ضیان تاسیس داروخانه 

                                    متقاضیان محترم                                              

می توانند با مراجعه حضوری به معاونت غذا و دارو جهت پیگیری امور مربوطه اقدام فرمایند