صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر دارو و مواد مخدر > شرکت های پخش دارو > درخواست صدور پروانه جهت مسئول فنی شرکت 

                                    متقاضیان محترم                                         

 جهت پیگیری امور مربوطه با
شماره تماس : 38381808 داخلی 126 آقای بحیرایی
 
تماس حاصل فرمایید