صفحه اصلی > میز خدمت > فلوچارت  > حوزه نظارت بر دارو و مواد مخدر > فلوچارت های مربوطه 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : فرایند_نظارت_بر_داروهای_مخدر.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرایند_صدور_حواله_های_الکل.pdf           حجم فایل 45 KB
   دانلود : فرایند_توزیع_دارو_به_مرکز.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : فرایند_تحویل_دارو_به_انبار.pdf           حجم فایل 152 KB
   دانلود : فرایند_پاسخگویی_به_شکایات.pdf           حجم فایل 166 KB
   دانلود : فرایند_بازدید_از_مراکز.pdf           حجم فایل 137 KB
   دانلود : صدور_مجوز.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : توزیع_کوپن.pdf           حجم فایل 177 KB
   دانلود : توزیع_شیر_خشک.pdf           حجم فایل 160 KB
   دانلود : تمدید_پروانه.pdf           حجم فایل 147 KB