قابل توجه فارغ التحصیلان رشته های صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت به اطلاعیه مندرج در سایت جهت جذب نیرو توجه فرمایید.
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
راهنمای صفحه
صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری  > واحد نظارت بر دارو  > راهنماي ارباب رجوع حوزه نظارت بر دارو > تحويل داروي تحت كنترل به بيمارستانها 
تحويل داروي تحت كنترل به بيمارستانها

تحويل داروی تحت کنترل به بيمارستانها

مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

 

مدارك و مراحل مورد نياز:

1-    درخواست کتبی داروئي ممهور به مهر مسئول فنی داروخانه و ریاست بیمارستان

2-    دستور مديريت محترم غذا و دارو دانشگاه

3-    به همراه داشتن دفتر ثبت داروهای مخدر

4-   حضور مسئول محترم داروخانه جهت دريافت دارو به صورت مستقيم در صورت عدم حضور مسئول محترم داروخانه، با معرفي فردي توسط بيمارستان دارو تحويل مي گردد.

 

- برحسب نياز بيمارستان به دارو با توجه به مقدار موجودي داروخانه و مصرفي آن دارو در ماه گذشته، برآورد مصرف در ماه آينده توسط مسئول داروخانه انجام مي گيرد و اطلاعات فوق را در فرم در خواست ثبت مي نمايند .

-  سپس درخواست دارو فوق را ممهور به مهر داروخانه و امضا مي نمايد .

-  فرم تكميل شده درخواست داروئي توسط مسئول فني داروخانه (دكتر داروساز) مورد بررسي و سپس ممهور به مهر نظام پزشكي و امضا مي نمايد .

- در خواست فوق پس از تائيد مدير يا رئيس بيمارستان به معاونت غذا و دارو ارسال مي شود .

 

5-   معاونت غذا و دارو پس از رويت درخواست داروی بيمارستان و بررسي آن دستور بررسی و تحويل دارو صادر مي نمايد.

6-   کارشناسی سهمیه داروی درخواستی از سوی کارشناس مسئول واحد مخدر معاونت غذا و دارو.

7- صدور حواله جهت واریز هزینه دارو بشماره حساب دانشگاه.

8- پس از دریافت فیش واریزی مراتب به انبار دارویی جهت دریافت دارو ارجاع می گردد.

9-   انبار دارويي پس از دريافت درخواست دارو و پوکه های مخدر مصرف شده، نسبت به تحویل دارو اقدام مي نمايد .

10-   مجوز خروج كالا (برگ خروج ) توسط انبار داروئي صادر شده و كالا از نگهباني انبار داروئي خارج می گردد.