قوانین امور حقوقی

قوانین حقوقی به شرح ذیل می باشند :

   دانلود : آيين_نامه_اجرايي_ماده_(7)_.pdf           حجم فایل 357 KB
   دانلود : آئين_نامه_ا8_و9__.pdf           حجم فایل 243 KB
   دانلود : مقررات__پزشكي__.pdf           حجم فایل 458 KB
   دانلود : مواد_خوردنی_و_آشامیدنی.pdf           حجم فایل 509 KB
   دانلود : ممنوعیت_تبلیغات.pdf           حجم فایل 251 KB
   دانلود : قانون_مبارزه_با_قاچاق_كالا_و_ارز.pdf           حجم فایل 829 KB
   دانلود : قانون_تعزیرات_حکومتی.pdf           حجم فایل 511 KB
   دانلود : تعزیرات_حکومتی__بهداشتی_و_درمانی.pdf           حجم فایل 605 KB
   دانلود : آیین_نامه_13_قانون_خوردنی_و_آشامیدنی.pdf           حجم فایل 755 KB