صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > آرا و مصوبات کمیسیون فنی 

آرا و مصوبات تمامی کمیسیون ها و کمیته های فنی و قانونی جهت اطلاع رسانی و بهره برداری ایجاد گردیده است :

   دانلود : آرا_كميسيون_فني__مورخه_هشتم_مرداد.pdf           حجم فایل 263 KB
   دانلود : كميسيون_فني_____تیر_ماه.pdf           حجم فایل 245 KB