صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > آرایشی و بهداشتی > واحدهای کوچک تولید و بسته بندی کارگاهی > مسئول فنی 

         

بهره برداری : 

صدور : ثبت منبع از طریق بخش IRC   سامانه      WWW.TTAC.AC.IR انجام می شود.

اصلاح و تمدید : ثبت منبع از طریق بخش IRC   سامانه      WWW.TTAC.AC.IR انجام می شود..

 

*******************************************************************************************************************

مسئول فنی :

صدور : ثبت منبع از طریق بخش IRC   سامانه      WWW.TTAC.AC.IR انجام می شود.

اصلاح و تمدید : ثبت منبع از طریق بخش IRC   سامانه      WWW.TTAC.AC.IR انجام می شود..