صفحه اصلی > رسیدگی 

         

آدرس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه :

 

    میدان پژوهش-بلوار شهید فهمیده - ساختمان دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری - طبقه دوم 

    شماره تماس : 38380583 - 38380572