شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
منو اصلی
امور اداري و مالي

نام و نام خانوادگي:

محمد بيابادي

سمت:

رئيس امور اداري و عمومي

سوابق تحصيلي:

كارشناسي مديريت امور فرهنگي

سوابق اجرايي:

 • كمك كارشناس خدمات آموزشي از سال 1368 الي 1377
 • كاردان خدمات آموزشي از سال 1377- 1379
 • كارشناس خدمات آموزشي از سال 1380- 1385
 • كارشناس  ومشاور آموزشي دانشجويان شاهد و ايثار گر دانشگاه  در سالهاي 1380- 1385
 • عضو شوراي ستاد شاهد و ايثار گر دانشگاه از سال 1380- 1385
 • عضوكميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه از سال 1380 – 1385
 • رئيس اداره امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه از سال 1380 – 1385
 • كارشناس دانشجويي حراست دانشگاه از سال 1385 – 1388
 • كارشناس مسئول حفاظت پرسنلي حراست دانشگاه از سال 1386 تا كنون
 • دبير كميته آموزش و اطلاع رساني گردهمايي حراست كل استان همدان ازسال 1386 تا كنون
 • مسئول آموزش حراست دانشگاه از سال 1386 تا كنون
 • تغيير عنوان و تصدي پست سازماني مديريت نيروي انساني دانشگاه از تاريخ 25/10/1391
 • جانشين مديريت حراست دانشگاه از سال 1386 – 1389
 • سرپرست حراست دانشگاه به مدت شش ماه
 • معاون مديريت حراست دانشگاه از سال 1391 تا كنون
 • تلفن تماس: مستقيم 38381775  داخلي:192