صفحه اصلی > ادارات > اداره غذايي(1) > فرآورده‌هاي گوشتي 

         

فرآورده‌هاي گوشتي

مسئول واحد فرآورده‌هاي گوشتي: مهندس علي بهرامي

شماره تماس: 38381909

داخلي:     140