قابل توجه فارغ التحصیلان رشته های صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت به اطلاعیه مندرج در سایت جهت جذب نیرو توجه فرمایید.
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
راهنمای صفحه
صفحه اصلی > مديريت نظارت بر دارو  > فهرست داروهاي OTC 
فهرست داروهاي OTC

فهرست داروهای OTC

مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

 

1

Acetaminophen 100 mg/ml

ORAL

N02BE01

SUSPENSION

2

Acetaminophen 100 mg/ml

ORAL

N02BE01

SOLUTION

3

Acetaminophen 120 mg/5ml

ORAL

N02BE01

SUSPENSION

4

Acetaminophen 120 mg/5ml

ORAL

N02BE01

SOLUTION

5

Acetaminophen 125 mg

RECTAL

N02BE01

SUPPOSITORY

6

Acetaminophen 325 mg

RECTAL

N02BE01

SUPPOSITORY

7

Acetaminophen 325 mg

ORAL

N02BE01

TABLET

8

Acetaminophen 500 mg

ORAL

N02BE01

TABLET

9

Acetaminophen 500 mg

ORAL

N02BE71

CAPSULE, GELATIN COATED

10

Acetaminophen 500 mg

ORAL

N02BE01

TABLET, EFFERVESCENT

11

Acetaminophen 80 mg

ORAL

N02BE01

TABLET, DISPERSIBLE

12

Acetaminophen/Caffeine 500/65 mg

ORAL

N02

TABLET

13

Acetaminophen/Caffeine/ASA 162.5/32.5/325 mg

ORAL

N02BE

TABLET

14

Acetaminophen/Caffeine/ASA 250/65/250 mg

ORAL

N02BE

TABLET

15

Acetaminophen/Caffeine/Ibuprofen 325/40/200 mg

ORAL

M01AE51

CAPSULE

16

Acetylsalicylic acid/Ascorbic acid 400/240 mg

ORAL

N02BA51

TABLET, EFFERVESCENT

17

Adult Cold

ORAL

R05X

CAPSULE, GELATIN COATED

18

Adult Cold

ORAL

R05X

TABLET

19

Adult Cold Preparations_1

ORAL

R05X

TABLET

20

Adult Cold Preparations_1&2

ORAL

R05X

TABLET

21

Adult Cold Preparations_2

ORAL

R05X

TABLET

22

Adult Cold Preparations_2

ORAL

R05X

CAPSULE, GELATIN COATED

23

Adult Cold Preparations_3

ORAL

R05X

TABLET

24

Adult Cold Preparations_3&4

ORAL

R05X

TABLET

25

Adult Cold Preparations_4

ORAL

R05X

TABLET

26

Adult Cold Preparations_5

ORAL

R05X

TABLET

27

Adult Cold Preparations_5&6

ORAL

R05X

TABLET

28

Adult Cold Preparations_6

ORAL

R05X

TABLET

29

Aluminium Hydroxide 300 mg

ORAL

A02AB01

TABLET, CHEWABLE

30

Aluminium Hydroxide 320 mg/5ml

ORAL

A02AB01

SUSPENSION

31

Aluminium/Magnesium 200/200 mg

ORAL

A02A

TABLET, CHEWABLE

32

Aluminium/Magnesium 225/200 mg/5ml

ORAL

A02A

SUSPENSION

33

Aluminium/Magnesium 225/200 mg/5ml, 10ml

ORAL

A02A

SUSPENSION

34

Aluminium/Magnesium 564/174 mg

ORAL

A02A

POWDER, FOR SUSPENSION

35

Aluminium/Magnesium/Simethicone

ORAL

A02A

SUSPENSION

36

Aluminium/Magnesium/Simethicone

ORAL

A02A

TABLET, CHEWABLE

37

Aluminium/Magnesium/Simethicone 10 ml

ORAL

A02A

SUSPENSION

38

Antihemorrhoid

RECTAL

C05AD01

OINTMENT

39

Antihemorrhoid

RECTAL

C05AD01

SUPPOSITORY

40

Antihistamine Decongestant

ORAL

R01BA51

CAPSULE, GELATIN COATED

41

Antihistamine Decongestant

ORAL

R01BA51

CAPSULE, EXTENDED RELEASE

42

Antihistamine Decongestant

ORAL

R01BA51

TABLET, EXTENDED RELEASE

43

Antihistamine Decongestant

ORAL

R01BA51

TABLET

44

Artificial Saliva

ORAL

A16AA

SPRAY, SOLUTION

45

Artificial Saliva

ORAL

A16AA

GEL

46

Artificial Tears

OPHTHALMIC

S01XA20

GEL

47

Artificial Tears

OPHTHALMIC

S01XA20

SOLUTION

48

ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg

ORAL

B01AC06

TABLET, CHEWABLE

49

ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg

ORAL

N02BA01

TABLET, DELAYED RELEASE

50

ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg

ORAL

N02BA01

TABLET, DELAYED RELEASE

51

ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg

RECTAL

N02BA01

SUPPOSITORY

52

ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg

ORAL

N02BA01

TABLET

53

ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg

ORAL

N02BA01

TABLET, EFFERVESCENT

54

ASA (Acetylsalicylic Acid) 500 mg

ORAL

N02BA01

TABLET, DELAYED RELEASE

55

ASA (Acetylsalicylic Acid) 80 mg

ORAL

B01AC06

TABLET, DELAYED RELEASE

56

Benzocaine 5%

TOPICAL

D04AB04

OINTMENT

57

Betacarotene 15 mg

ORAL

A11CA02

CAPSULE

58

Bisacodyl 10 mg

RECTAL

A06AB02

SUPPOSITORY

59

Bisacodyl 5 mg

ORAL

A06AB02

TABLET, DELAYED RELEASE

60

Bismuth Subcitrate Equ. To Bismuth Oxide** 120 mg

ORAL

A02BX05

TABLET

61

Bromhexine Hydrochloride 4 mg/5ml

ORAL

R05CB02

ELIXIR

62

Bromhexine Hydrochloride 8 mg

ORAL

R05CB02

TABLET

63

Burn Ointment

TOPICAL

D03AA

OINTMENT

64

Calamine 8%

TOPICAL

D02AB

CREAM

65

Calamine 8%

TOPICAL

D02AB

LOTION

66

Calcium Pantothenate 100 mg

ORAL

A11HA31

TABLET

67

Charcoal Activated 250 mg

ORAL

A07BA

TABLET

68

Charcoal Activated 30 g/240ml

ORAL

A07BA

SUSPENSION

69

Charcoal Activated 50 g

ORAL

A07BA

POWDER, FOR SUSPENSION

70

Children Cold

ORAL

N02BE51

TABLET, CHEWABLE

71

Chlorpheniramine Maleate 2 mg/5ml

ORAL

R06AB04

SYRUP

72

Chlorpheniramine Maleate 4 mg

ORAL

R06AB04

TABLET

73

Clemastine 1mg

ORAL

R06AA04

TABLET

74

Collodion

TOPICAL

V03

SOLUTION

75

Contraceptive LD

ORAL

G03FA04

TABLET

76

Contraceptive LD/Fe

ORAL

G03AA06

TABLET

77

Copper and Zinc Sulfate

TOPICAL

D11

LOTION

78

Crotamiton 10%

TOPICAL

P03AX

CREAM

79

Dexpanthenol 5%

TOPICAL

D03AX03

CREAM

80

Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg/5ml

ORAL

R05DA09

SYRUP

81

Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg

ORAL

R05DA09

TABLET

82

Dextromethorphan Hydrobromide 4 mg/ml

ORAL

R05DA09

DROPS, SOLUTION

83

Dextromethorphan/Pseudoephedrine 15/30 mg/5ml

ORAL

R05DA20

SYRUP

84

Diclofenac Diethylammonium Salt Eq To diclofenac s 1%

TOPICAL

M02AA15

GEL

85

Digestive

ORAL

A09AA

TABLET, DELAYED RELEASE

86

Dimenhydrinate 50 mg

ORAL

R06A

TABLET

87

Diphenhydramine Hydrochloride 12.5 mg/5ml

ORAL

R06AA02

SOLUTION

88

Diphenhydramine Hydrochloride 25 mg

ORAL

R06AA02

TABLET

89

Expectorant

ORAL

R05C

SYRUP

90

Fluoride 0.25 mg

ORAL

A01AA01

TABLET

91

Fluoride 1 mg

ORAL

A01AA01

TABLET

92

Fluoride 1.23%

DENTAL

A01AA01

GEL

93

Fluoride Sodium 0.2%

DENTAL

A01AA01

MOUTHWASH

94

Glycerin 1 g

RECTAL

A06AG0

SUPPOSITORY

95

Glycerin 1.2 mg

RECTAL

A06AG

SUPPOSITORY

96

Glycerin 2 g

RECTAL

A06AG

SUPPOSITORY

97

Glycerin 3.4 mg

RECTAL

A06AG

SUPPOSITORY

98

Guaifenesin 100 mg/5ml

ORAL

R05CA03

SYRUP

99

Hematinic

ORAL

B03AD02

CAPSULE

100

Hematinic

ORAL

B03AD

CAPSULE, GELATIN COATED

101

Ibuprofen 200 mg

ORAL

M01AE01

CAPSULE

102

Ibuprofen 200 mg

ORAL

M01AE01

TABLET

103

Iron 25 mg/ml

ORAL

B03AA02

DROPS, SOLUTION

104

Lidocaine Hydrochloride 2%

TOPICAL

D04AB01

GEL

105

Loperamide Hydrochloride 1 mg/5ml

ORAL

A07DA03

SOLUTION

106

Loperamide Hydrochloride 2 mg

ORAL

A07DA03

CAPSULE

107

Loperamide Hydrochloride 2 mg

ORAL

A07DA03

TABLET

108

Magnesium Hydroxide 8%

ORAL

A02AA04

SUSPENSION

109

Mebendazole 100 mg

ORAL

P02CA01

TABLET, CHEWABLE

110

Menthol Salicylate

TOPICAL

M02A

OINTMENT

111

Methyl Salicylate 30%

TOPICAL

M02A

OINTMENT

112

Minoxidil 20 mg/ml

TOPICAL

D11AX01

SOLUTION

113

Minoxidil 50 mg/ml

TOPICAL

D11AX01

SOLUTION

114

Nicotine 10 mg/ml, 10ml

NASAL

N07BA01

SPRAY, SOLUTION

115

Nicotine 14mg/24h

TRANSDERMAL

N07BA01

PATCH, EXTENDED RELEASE

116

Nicotine 15 mg/16h

TRANSDERMAL

N07BA01

PATCH, EXTENDED RELEASE

117

Nicotine 2 mg

ORAL

N07BA01

GUM

118

Nicotine 2 mg

SUBLINGUAL

N07BA01

TABLET

119

Nicotine 21mg/24h

TRANSDERMAL

N01BA01

PATCH, EXTENDED RELEASE

120

Nicotine 7mg/24h

TRANSDERMAL

N01BA01

PATCH, EXTENDED RELEASE

121

Ophthalmic Bath Solution

OPHTHALMIC

S01AX07

SOLUTION

122

Orlistat 60 mg

ORAL

A08AB01

CAPSULE

123

ORS

ORAL

A07CA

SOLUTION

124

ORS

ORAL

A07CA

TABLET, EFFERVESCENT

125

ORS

ORAL

A07CA

POWDER, FOR SOLUTION

126

Pancreatin

ORAL

A09AA

TABLET, DELAYED RELEASE

127

Pediatric Grippe

ORAL

R05X

SYRUP

128

Permethrin 1%

TOPICAL

P03AC04

CREAM

129

Phenol Glycerin 6.4%

OTIC

D08AE03

DROPS, SOLUTION

130

Phenylephrine Hydrochloride 0.25%

NASAL

R01A

DROPS, SOLUTION

131

Phenylephrine Hydrochloride 0.50%

NASAL

R01A

DROPS, SOLUTION

132

Phenylephrine Hydrochloride 0.25%

NASAL

R01AA04

SPRAY, SOLUTION

133

Phenylephrine Hydrochloride 0.5%

NASAL

R01AA04

SPRAY, SOLUTION

134

Piroxicam 0.5%

TOPICAL

M02AA07

GEL

135

Povidone Iodine 10%

TOPICAL

D09AA09

OINTMENT

136

Povidone Iodine 10%

VAGINAL

G01AX11

DOUCHE

137

Povidone Iodine 10%

VAGINAL

G01AX11

GEL

138

Povidone Iodine 10%

TOPICAL

D08AG02

SOLUTION

139

Povidone Iodine 10%

TOPICAL

D08AG02

SPRAY, SOLUTION

140

Povidone Iodine 2.5%

TOPICAL

D09AA09

SPRAY, SOLUTION

141

Povidone Iodine 200 mg

VAGINAL

D09AA09

SUPPOSITORY

142

Povidone Iodine 7.5%

TOPICAL

D09AA09

SPONGE

143

Povidone Iodine 7.5%

TOPICAL

D09AA09

SHAMPOO

144

Povidone Iodine 7.5%

TOPICAL

D09AA09

SOLUTION

145

Salicylic Acid (12-40)%

TOPICAL

D01AE12

PLASTER

146

Salicylic Acid Compound

TOPICAL

D01AE12

SOLUTION

147

Silver Sulfadiazine 10 mg/g

TOPICAL

D06BA01

CREAM

148

Simethicone (Dimethicone Activated) 125 mg

ORAL

A07D

CAPSULE, GELATIN COATED

149

Simethicone (Dimethicone Activated) 40 mg

ORAL

A07D

TABLET, CHEWABLE

150

Simethicone (Dimethicone Activated) 40 mg/ml

ORAL

A07D

DROPS, SUSPENSION

151

Simethicone (Dimethicone Activated) 41.2 mg/ml

ORAL

A07D

DROPS, SOLUTION

152

Simple Eye Oint*

OPHTHALMIC

S01XA

OINTMENT

153

Sodium Chloride 0.65%

NASAL

V

DROPS, SOLUTION

154

Sodium Chloride 0.9%

IRRIGATION

V03

SOLUTION

155

Sodium Chloride 0.65%

NASAL

V

SPRAY, SOLUTION

156

Sodium Chloride 0.9%

NASAL

V

SPRAY, SOLUTION

157

Sucralfate 1 g

ORAL

A02BX02

TABLET

158

Sucralfate 1 g/sachet

ORAL

A02BX02

POWDER, FOR SUSPENSION

159

Sucralfate 500 mg

ORAL

A02BX02

TABLET

160

Tetracycline Hydrochloride 3%

TOPICAL

D06AA04

OINTMENT

161

Tilactase 3000 FCC U

ORAL

A09AA04

TABLET

162

Vitamin A 250 U/g

OPHTHALMIC

S01XA02

OINTMENT

163

Vitamin A+D

TOPICAL

D03AA

OINTMENT

164

Vitamin B1 100 mg

ORAL

A11DA01

TABLET

165

Zinc Oxide 25%

TOPICAL

D02AB

OINTMENT