صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری  > واحد نظارت بر مواد غذایی > وصول تقاضای مراجعین (استعلامات/صدور مجوز ها/صدور گواهی بهداشت صادرات) 

                                    متقاضیان محترم                                              

.می توانند با مراجعه حضوری به معاونت غذا و دارو جهت پیگیری امور مربوطه اقدام فرمایند