صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > آرایشی و بهداشتی > صنعتی > مسئول فنی 

         

بهره برداری : 

صدور : ثبت منبع از طریق بخش IRC   سامانه      WWW.TTAC.AC.IR انجام می شود.

اصلاح و تمدید : ثبت منبع از طریق بخش IRC   سامانه      WWW.TTAC.AC.IR انجام می شود..

 

*******************************************************************************************************************

مسئول فنی :

صدور : ثبت منبع از طریق بخش IRC   سامانه      WWW.TTAC.AC.IR انجام می شود.

اصلاح و تمدید : ثبت منبع از طریق بخش IRC   سامانه      WWW.TTAC.AC.IR انجام می شود..

 

 

   دانلود : مابين_مسئول_فني_و_مدير_عامل_صنعتي.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : گواهي_مدير_و_مسئول_فني_صنعتي).docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : قرارداد.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : فرم_مدارك_صدور_مسئول_فني_صنعتي.doc           حجم فایل 51 KB
   دانلود : پرسشنامه_و_تعهدنامه.doc           حجم فایل 38 KB