زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR

میز خدمت واحد فرآورده های آرایشی ،بهداشتی ،خوراکی و آشامیدنی

 

* صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهره برداری (ثبت منبع)


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381801 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک   

 

* صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی ساخت محصولات غذایی و آرایشی بهداشتی


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381801

فرآیند تمدید خدمت 

فرآیند صدور خدمت

قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک      
 
 
 

* صدور گواهی اظهار مشاغل خانگی محصولات غذایی


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381801 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک   

 

* بررسی و پاسخگویی به شکایات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دارای پروانه بهداشتی ساخت


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381801

فرآیند خدمت 

قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک      
 
 
 

* صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهره برداری (ثبت منبع)

سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381801

انتخاب مسئول فنی

ثبت نام مسئول سلامت کالا

ثبت نام مسئول فنی

قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک   

 

* صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی ساخت محصولات غذایی و آرایشی بهداشتی


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381801

فرآیند خدمت 

قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک      
 
 
 

* پاسخ به استعلامات بررسی نقشه واحدهای تولیدی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381801 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک   

 

* صدور گواهی انطباق برای صادرات محصولات کشاورزی


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381801

فرآیند خدمت 

قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک      
 
 
 

* صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهره برداری (ثبت منبع)


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381801 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک   

 

 

میز خدمت دارو و مواد تحت کنترل

 

 

شماره تماس جهت کمبود دارویی: 190
   
شماره تماس جهت کمبود شیر خشک:

081-38381775

081-38381776

 

 

 

* تحویل داروی تحت کنترل به مراکز ترک اعتیاد


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
 081-38381801 داخلی 153

فرآیند خدمت 

قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک      
 
 
 

* صدور گواهی اظهار مشاغل خانگی محصولات غذایی


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381801 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک   

 

 

 **************************************************

* میز خدمت واحد فرآورده های آرایشی ،بهداشتی ،خوراکی و آشامیدنی(خدمت 1)


سایت

شناسه خدمت نظرسنجی
           
081-38381903

 

فرآیند خدمت

 

قوانین و مقررات
 

 

*میز خدمت فرآورده های آرایشی ،بهداشتی ، خوراکی و آشامیدنی (خدمت 2)


لینک میز خدمت معاونت غذا و دارو 

شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381903

 

فلوچارت تمدید واصلاح پروانه بهداشتی

فلوچارت صدور پروانه بهداشتی

 

قوانین و مقررات
 

 

* میز خدمت واحد فرآورده های آرایشی ،بهداشتی ،خوراکی و آشامیدنی(خدمت 3)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381903 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
نحوه ارائه خدمت:     سایت         پیامک    

 

*میز خدمت فرآورده های آرایشی ،بهداشتی ، خوراکی و آشامیدنی (خدمت 4)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی

شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381903 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
نحوه ارائه خدمت:                   پیامک    

 

* میز خدمت واحد فرآورده های آرایشی ،بهداشتی ،خوراکی و آشامیدنی(خدمت 5)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی

شناسنامه خدمت نظرسنجی
            081-38381903

انتخاب مسئول فنی

ثبت نام مسئول سلامت کالا

ثبت نام مسئول فنی

قوانین و مقررات
نحوه ارائه خدمت:     سایت              پیامک    

 

*میز خدمت فرآورده های آرایشی ،بهداشتی ، خوراکی و آشامیدنی (خدمت 6)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی 

شناسنامه خدمت نظرسنجی
081-38381903 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
 
 
 

* میز خدمت واحد فرآورده های آرایشی ،بهداشتی ،خوراکی و آشامیدنی (خدمت 7)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی

شناسنامه خدمت نظرسنجی
            081-38381903

 

فرآیند خدمت

 

قوانین و مقررات
نحوه ارائه خدمت:     سایت              پیامک    

 

*میز خدمت فرآورده های آرایشی ،بهداشتی ، خوراکی و آشامیدنی (خدمت 8)


 

لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی 

شناسنامه خدمت نظرسنجی
  081-38381903 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
 
 
 
 

* میز خدمت واحد فرآورده های آرایشی ،بهداشتی ،خوراکی و آشامیدنی(خدمت 9)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی

شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
            081-38381903

 

فرآیند خدمت

 

قوانین و مقررات
نحوه ارائه خدمت:     سایت              پیامک    

 

*میز خدمت دارو و مواد تحت کنترل(خدمت1)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی 

شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381907 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
 

190 جهت کمبودهای دارویی

081-38381775-76

جهت کمبود شیرخشک

       
 
 
 
 

*میز خدمت دارو و مواد تحت کنترل (خدمت2)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی

شناسنامه خدمت نظرسنجی
           

            081-38381907

     190 جهت کمبود های دارویی

          081-38381775-76

          جهت کمبود شیر خشک

 

فرآیند خدمت

 

قوانین و مقررات
نحوه ارائه خدمت:     سایت              پیامک    

 

*میز خدمت دارو و مواد تحت کنترل(خدمت 3)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی 

شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-38381907 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
 

190 جهت کمبودهای دارویی

081-38381775-76

جهت کمبود شیرخشک

       
 
 
 

*میز خدمت دارو و مواد تحت کنترل (خدمت4)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی

شناسنامه خدمت نظرسنجی
           

            081-38381907

     190 جهت کمبود های دارویی

          081-38381775-76

          جهت کمبود شیر خشک

 

فرآیند خدمت

 

قوانین و مقررات
نحوه ارائه خدمت:     سایت              پیامک    

 

*میز خدمت دارو و مواد تحت کنترل(خدمت 5)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی 

شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
    081-38381907 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
 

190 جهت کمبودهای دارویی

081-38381775-76

جهت کمبود شیرخشک

       
                        پیامک
 
 
 

*میز خدمت دارو و مواد تحت کنترل (خدمت 6)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی

شناسنامه خدمت نظرسنجی
           

            081-38381907

     190 جهت کمبود های دارویی

          081-38381775-76

          جهت کمبود شیر خشک

 

فرآیند خدمت

 

قوانین و مقررات
نحوه ارائه خدمت:     سایت              پیامک    
 
 
 
 
 

*میز خدمت دارو و مواد تحت کنترل (خدمت 7)


لینک میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی

شناسنامه خدمت نظرسنجی
           

            081-38381907

     190 جهت کمبود های دارویی

          081-38381775-76

          جهت کمبود شیر خشک

 

فرآیند خدمت

 

قوانین و مقررات
نحوه ارائه خدمت:     سایت              پیامک    
 
 
 
 
 
 
 
 
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 113
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 191953
تعداد کاربران بر خط 0